กิจกรรมการท่องเที่ยว

เส้นทางที่เข้าสู่พระธาตุกู่จาน ห่างจากตัวอำเภอ 12กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 23(ยโสธร-อุบลราชธานี) มีเส้นทางถนนลูกลังแยกจากถนน แจ้งสนิทระหว่างอำเภอคำเขื่อนแก้วกับจังหวัดอุบลราชธานี โดย มีจุดแยกข้างๆ สถานีพืชอาหารสัตว์ยโสธร ขึ้นไป ทางเหนือผ่านบ้านแหล่งแป้น บ้านโคกโก่ย เข้า สู่บ้านกู่จาน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร