กิจกรรมการท่องเที่ยว

- มีกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน ๑ต้อนรับด้วยวิถีไทญ้อ ๒การเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าไทญ้อ มีฐานเรียนรู้ เช่น ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานเรียนรู้การทำขนมไทย ฐานเรียนรู้การย้อมผ้าจากไม้มงคล ฐานเรียนรู้การทอผ้า ฐานเรียนรู้การทอเสื่อกก ฐานเรียนรู้การต้มเกลือ ๓ จำหน่ายของที่ระลึก