กิจกรรมการท่องเที่ยว

2 วัน 1 คืน วันที่หนึ่ง 13:00 น. เดินทางถึงชุมชนบ้านซะซอม เวิร์กชอปการย้อมผ้ามัดย้อม เรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้า เยี่ยมชมกลุ่มกินข้าวเซาเฮือน ชมสาธิตการตำข้าว, ฟัดข้าวแบบโบราณ ไปชมป่าสมุนไพรของชุมชน / ตำข้าวครกมอง 18:00 น. รับประทานอาหารร่วมกันที่บ้านพักโฮมสเตย์พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัยที่บ้านพักโฮมสเตย์ วันที่สอง 07:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์ 08:00 น. นั่งรถแต๊กแต๊กออกเดินทางไปยังจุดเริ่มต้น ก่อนเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เดินชมประติมากรรมทางธรรมชาติเฉลียง โหง่น เทิบและลายมือ รับประทานอาหารเช้าแบบปิ่นโตระหว่างทางก่อนเดินทางกลับมาที่บ้านพักโฮมสเตย์ 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านโฮมสเตย์ พร้อมอำลาเจ้าบ้าน ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดปี แต่ช่วงที่สวยที่สุด ดอกไม้บนพลาญหินบานพร้อมกันระหว่าง ต้นเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน อัตราค่าบริการ แบ่งเป็นรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ ค่าที่พัก 200 บาท/คืน/คน ค่าอาหาร 100 บาท/มื้อ/คน ค่าอาหารว่าง 30 บาท/ครั้ง/คน ค่าอาหารตักบาตร 50 บาท/ครั้ง/คน ค่าการแสดงของเด็ก ๆ เยาวชน 1,200 บาท/ครั้ง/คณะ ค่าคณะกลองยาว 2,000 บาท/ครั้ง/คณะ ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว 1,200 บาท/ครั้ง/คณะ ค่าฐานการเรียนรู้การมัดผ้าย้อมด้วยสีธรรมชาติ 1,300 บาท/ครั้ง/คณะ (ถ้า 50 คนขึ้นไปคนละ 30 บาท) ค่าฐานการเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน 1,300 บาท/ครั้ง/คณะ ค่าฐานการเรียนรู้ การแปรรูปข้าวไร่ด้วยครกมอง 1,300 บาท/ครั้ง/คณะ ค่ากิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 900-1,200 บาท/ครั้ง/คณะ ค่ารถอีแต๊กนำเที่ยว 300-500 บาท/ครั้ง/คัน (นั่งได้ 8 คน) ค่าบำรุงชุมชน 1,000 บาท/ ครั้ง/คณะ