กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านหว้าน ๑. ไหว้พระไภษัชยคุรุ ๒. ไหว้ศาลพ่อปู่พญานาค ๓. นมัสการพระบรมสารีริกธาตุในพระอุโบสถ บนเรือสุพรรณหงส์จำลอง ๔. เยี่ยมชมการแต่งกายตามแบบชนเผ่าลาว ๕. การรำพื้นบ้าน ๖. ไหว้พระแบบโบราณ (การร้องทำนองสรภัญญะ) ๗. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ๘. เยี่ยมชมตลาดโบราณ ๙. สาธิตการจักสาน ๑๐. สาธิตการทอผ้า ๑๑. สาธิตการทำขนม ๑๒. ตามรอยวิถีชุมชนดั้งเดิม ๑๓. รับประทานอาหารพื้นถิ่น (ตามฤดูกาล)