ข้อมูลชุมชน บ้านบุ

บ้านบุเป็นหมู่บ้านชาวเขมร(ขแมร์) และลาวที่มีวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างลงตัว ซึ่งจากร่องรอยทางวัฒนธรรมสันนิษฐานว่ามีการรวมตัวของชนชาติดั้งเดิมตั้งแต่ยุคขอมโบราณในศตวรรตที่ ๑๕ ซึ่งมีความเป็นมากว่า ๑๕๐๐ ปีปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งนอกเหนือจากนั้นยังประกอบธุรกิจชุมชนหรืออาชีพเสริมอื่น ๆ เช่น การทอเสื่อกก ที่มีความเป็นมายาวนานจนได้รับรางวัลสุวรรณหงส์ซึ่งเป็นที่เชิดชู และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง