ข้อมูลชุมชน หนองจอก (บ้านตลาด)

ชุมชนหนองจอก เป็นชุมชนเก่า 100 กว่าปีที่ยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมในด้านสถาปัตยกรรม วิิถีชัวิต ภูมิปัญญหาท้องถิ่นที่ทรงคุณค้่าให้นักท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่ได้ไปสัมผัสและเรียนรู้