ข้อมูลชุมชน หนองมะแซว

บ้านหนองมะแซว มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เด่นคือ ผ้าสะไบไหม และเสื่อกก เนื่องจากคนในชุมชนจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง และปลูกต้นกกเอง จึงได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่มากในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดมูลค่า ทำให้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีหนองน้ำใหญ่ ซึ่งมีตะพาบน้ำที่มีอายุหลายร้อยปี อาศัยอยู่ในบริเวณหนองน้ำ