ข้อมูลชุมชน บ้านสวนมะม่วง

บ้านสวนมะม่วง หมู่ที่ 4 เล่าสืบทอดกันมาว่า เมื่อครั้งสมัยก่อนคนบริเวณนี้นิยมปลูกต้นมะม่วงกันมาก ปลูกกันทั่วทุกครัวเรือน จึงได้ชื่อหมู่บ้านว่า “สวนมะม่วง” บ้านสวนมะม่วง มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 752 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้นรวมทั้งหมด 1,754 คน แยกเป็น ชาย 794 คน หญิง 960 ใช้ภาษาในการสื่อสาร คือภาษาไทย คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติเช่นเดียวกับชาวพุทธภาคกลางทั่วไป วัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชนผูกพันกับศาสนาและศีลธรรมอันดีงามค่อนข้างมาก ชาวบ้านประกอบอาชีพค้าขาย ปศุสัตว์ การเกษตร ไร่นาสวนผสม โรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดและเขตจังหวัดใกล้เคียง รับราชการบางส่วน มีสภาพเศรษฐกิจระดับปานกลาง ประชาชนมีอาหารบริโภค มีการปลูกพืชผักสวนครัว มีแหล่งทุนคือ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ ควรเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อสะสมใช้ในเหตุการณ์จำเป็นและการบริโภคในครัวเรือน จุดท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่ วัดสังกระต่าย, วัดท้ายย่าน วัดจันทร์นิรมิต ประวัติวัดสังกระต่าย จากการบอกเล่าต่อกันมา วัดสังกระต่าย เดิมชื่อว่า "วัดสามกระต่าย" แต่ได้มีการเรียกชื่อผิดเพี้ยนกันมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นวัดสังกระต่าย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุทธยาตอนต้น ประวัติวัดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ปัจจุบันปรากฏโบสถ์อยู้หลังเดียว ซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากมีต้นโพธิ์ 4 ต้นขึ้น 4 มุมของโบถส์ เป้นสิ่งมหัศจรรย์ที่รากโพธิ์ประสานเป็นผนังสวยงามมาก เป็นหนึ่งในประเทศไทย เมื่อก่อนวัดสังกระต่าย มีเพียงพระพุทธรูป 3 องค์ที่อยู่ข้างในคือ หลวงพ่อวันดี หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุขเท่านั้น แต่มีสภาพที่โดนตัดเศียรกองไว้กับพื้น จนต้องมีการบูรณะซ่อมแซมต่อเศียรพระไว้กับองค์พระ ส่วนหลวงพ่อแก่น ได้นำเศียรพระที่ถูกตัดมาจาก อ.วิเศษชัยชาญมาบูรณะสร้างองค์ใหม่และประดิษฐานไว้ แต่ยังมีชาวบ้านบางส่วนยังมีความเลื่อมใส ศรัทธาในตัววัดถึงแม้จะเป็นวัดร้างก็ตาม บ้านไหนมีงานบุญงานมงคลจะมากราบไหว้ที่วัดแห่งนี้ ยิ่งเป็นงานบวชก็จะแห่นาคมาเวียนรอบ โบสถ์ร้างโบราณ แห่งนี้ 3 รอบบ้าง 9 รอบบ้าง ก่อนที่จะแห่นาคไปยังวัดที่จะอุปสมบทอีกที จึงได้รับการดูแลจาก สำนักงานเทศบาล ตำบลศาลาแดงและชาวบ้านเป็นอย่างดี ส่วนพื้นที่ของวัดส่วนใหญ่ชาวบ้านได้เช่าไปเพื่อประโยชน์