ข้อมูลชุมชน เซินเหนือ

บ้านเซินเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ประวัติหมู่บ้านลำดับชนเผ่าพันธุ์ เชื่อว่าชาวภูผาม่านมีเชื้อสายของลาวหลวงพระบาง โดยมีลำดับเส้นทางการอพยพตั้งถิ่นฐานจากบรรพบุรุษชาวลาวหลวงพระบางมายังอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อำเภอหลุมสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลมีเอกสารหลักฐานอ้างอิง ทั้งลายลักษณ์อักษรและคติชนวิทยา มุขปาฐะ โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านของอำเภอคอนสารและอำเภอภูผาม่าน มีหลักฐานเชื่อมโยงจากวัดเจดีย์เจ็ดร้อยปีของอำเภอคอนสาร ซึ่งในปี พ.ศ. 2337 สมัยรัชกาลที่ 1 ได้แต่งตั้งหลวงพิชิตสงคราม มาปกครองเมืองคอนสาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2380 สมัยรัชกาลที่ 3 หลวงพิชิตสงครามได้ให้หลานชายชื่อ นายพุ่ม พร้อมครอบครัว 5 ครอบครัว 1. หลวงพิพิธ (พุ่ม) ภรรยาชื่อ นางกลิ่น 2. ขุนพินิจ ปลัดกองส่วย ศรีผึ้ง 3. ทนายบุญกอง ทนายประจำกองส่งส่วยศรีผึ้ง 4. หลวงบำรุง 5. นายย้าม ภรรยาชื่อนางย่อง เพื่อมาดูแลผึ้งหลวงที่ต้นเฉลียงทอง ที่ภูผาม่านเพื่อส่งเป็นเครื่องบรรณาการ ซึ่งขณะนั้นได้รับตำแหน่งในกองส่วยสีผึ้ง บ้านเซินเหนือ เมื่อท่านทความดี ความชอบ รัชกาลที่ 3 ทรงพระราชทานตำแหน่งให้เป็นหลวงพิพิธ ภูมเรศ คือเจ้าเมืองภูผาม่าน นั้นเอง