ข้อมูลชุมชน หนองบัวน้อย

บ้านหนองบัวน้อย เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีจำนวน ครัวเรือน ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ 80 % ประกอบอาชีพทำการเกษตร 20% รับจ้างทั่วไป อาชีพเสริมที่สามารถทำรายได้ให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้คือการปลูกต้นหม่อน เลี้ยงไหม ทำเส้นไหม และทอผ้าไหม จำหน่าย แทบทุกครัวเรือน สถานที่น่าสนใจของหมู่บ้านนี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือโสกผีดิบ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ในน้ำลำธารในฤดูฝนกัดเซาะดินทรายทำให้ดินเกิดรูปร่างแปลกประหลาด น่าไปชมและท่องเที่ยว