ข้อมูลชุมชน บ้าน อพป. คลองน้ำใส

เดิมไทญ้อ ได้อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ และได้มาตั้งถิ่นฐานที่คลองน้ำใส เพราะเห็นว่าบริเวณแห่งนี้ มีพืชพันธุ์ ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะตั้งเป็นหมู่บ้าน จึงแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ เลือกที่จะไปตั้งถิ่นฐานอยู่เขมร และกลุ่มที่ ๒ เลือกที่จะอยู่ไทย เพราะเห็นว่าบริเวณนี้ มีดินดำและน้ำใส เหมาะที่จะตั้งเป็นหมู่บ้าน จึงได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้น ซึ่งเรียกว่า หมู่บ้านคลองน้ำใส ต่อมาประชาชนในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น จึงแยกออกมาตั้งเป็น หมู่บ้าน อพป.คลองน้ำใส จนถึงปัจจุบัน