ข้อมูลชุมชน ชุมชนบ้านลัดตาช่วย

แต่เดิมชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณช่วงปลายคลองประชาชมชื่น ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ คนริมฝั่งคลองมีอาชีพหากุ้ง หาปลา กันเป็นจำนวนมาก โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า โพงพาง ดักกุ้ง ดักปลา กันเต็มคลอง คนทั่วไป จึงเรียกชุมชนนี้ว่า "ปลายโพงพาง" พื้นที่ตำบลโดยรวมจะเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองแบ่งเป็นหลายสาย ลำคลองสำคัญ ได้แก่ คลองโคกเกตุ คลองโพงพาง คลองประชาชมชื่น คลองแขก คลองขุดเล็ก และคลองบางแค ตำบลปลายโพงพาง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่ ประชากรส่วนใหญ๋ประกอบอาชีพหลัก คือ การทำสวน,ทำไร่ ,ทำน้ำตาลมะพร้าว ,ทำมะพร้าวขาว อาชีพเสริม ค้าขาย,รับจ้าง