ข้อมูลชุมชน บ้านเขื่อนแก้ว ม.13 ต.กาบเชิง

บ้านเขื่อนแก้ว เป็นชุมชนที่มีบริเวณติดพื้นที่ชายแดนประเทศกัมพูชา โดยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ที่มีชื่อเสียง คือ เขื่อนตาเกาว์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจจำนวนมาก และมีเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญ ที่เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ สำหรับการหาของป่า และชมบรรยาากาศ มีสถานที่ราชการที่สำคัญ เช่น นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น ในกายภาพนั้นชุมชนบ้านเขื่อนแก้ว เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยว และในด้านความพร้อมของคนในชุมชนนั้น คนในชุมชนให้ความสนใจและตื่นตัวในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เห็นได้จากการเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับด้วยมิตรไมตรีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเข้ามาร่วมในการดำเนินกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน บุคคล หรือประเทศเพื่อนบ้าน ให้ความสนใจและติดต่อเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนจำนวนมาก