ข้อมูลชุมชน หัวนา

หมู่บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษนี้ มีทุนชุมชนและทุนทางวัฒนธรรมมากมาย โดยเฉพาะทุนทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเรื่องเล่าและสามารถนำไปต่อยอดกับการท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีที่มีความโดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้