ข้อมูลชุมชน ศาลาบัวบก

"บ้านศาลาบัวบก" ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคร จังหวัดลำปาง เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2045 หรือประมาณ 500 ปี การก่อตั้งหมู่บ้านครั้งแรก ตั้งขึ้นพร้อมๆ กับวัดพระธาตุลำปางหลวง โดยชาวบ้านกลุ่มแรกได้อพยพมาอยู่รวมกันประมาณ 50 คน เมื่อครั้งก่อตั้งหมู่บ้าน พระนางจามเทวี ได้นำเมล็ดต้นยางมาหวานลงในหมู่บ้าน ทำให้ต้นยางเจริญงอกงามอยู่อย่างกระจัดกระจาย ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านหางป่ายาง" ส่วนที่มาของชื่อ "บ้านศาลาบัวบก" เกิดจากในอดีตภายในวัดจะมีดอกบัวบกออกเป็นกอๆ รอบฐานพระเจดีย์ ดอกบัวบกจะมีสีขาว ลักษณะไม่เหมือนดอกบัวทั่วไป แม้ปัจจุบันจะสูญหายไปแล้ว แต่ก็คงไว้ซึ่งความทรงจำอันล้ำค่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่ถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังได้รับฟัง บ้านศาลาบัวบก ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าผา มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเกาะคาประมาณ 3 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำปางประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับบ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ทิศใต้ ติดกับบ้านศาลาหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ทิศตะวันออก ติดกับบ้านศาลาไชย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ทิศตะวันตก ติดกับบ้านลอมศรีป้อ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง