ข้อมูลชุมชน ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี บ้านบางสังตี

บ.บางสังตี ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีเนื้อที่ประมาณ 11,288 ไร่ มีจำนวนจำนวนครัวเรือน 160 ครัวเรือน จำนวนประชากร 586 คน ชาย 279 คน หญิง 307 คน