ข้อมูลชุมชน หนองแข้

บ้านหนองแข้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน บอกเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านผ่านการถักทอของผ้าไหม โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสด็จมาเยี่ยมราษฎรบ้านหนองแข้ถึง ๓ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ , พ.ศ.๒๕๒๓ และ พ.ศ.๒๕๒๕ บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ เป็นหนึ่งในบรรดา บ้านเรือนราษฎรหลายร้อยบ้านที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมโดยไม่มีกําหนดการล่วงหน้า ทรงถามไถ่ทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิด ทรงฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้า ทรงรับราษฎรบ้านหนองแข้เป็นสมาชิกศิลปาชีพ เพื่อให้มีรายได้เสริมจากการทอผ้า รวมทั้งพระราชทานฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ ให้นางไท้ แสงวงศ์ ไว้เป็นต้นแบบอนุรักษ์ลวดลายโบราณ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และราษฎรบ้านหนองแข้ จึงร่วมกันจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ขึ้นเพื่อสืบทอดความภาคภูมิใจและความทรงจําอันงดงาม