ข้อมูลชุมชน บ้านชลประทาน

บ้านชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี “พระธาตุสัจจะ วัดลาดปู่ทรงธรรม” แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ