ข้อมูลชุมชน บ้านนาป่าแปก

ชุมชนบ้านนาป่าแปกตั้งอยู่บริเวณที่ราบบนหุบเขาสูงใกล้กับเขตชายแดนประเทศพม่าและเนื่องจากบริเวณที่ตั้งชุมชนมีป่าแปก (ป่าสน) ขึ้นอย่างหนาแน่นจึงเป็นที่มาของชื่อบ้านนาป่าแปก บ้านนาป่าแปกเดิมทีเป็นชุมชนชาวม้ง รวมระยะเวลาก่อตั้งชุมชนมาเป็นเวลากว่าร้อยปีบุกเบิกโดยพ่อเฒ่าซัวย่า เดิมเป็นคนบ้านดอยหมากพริก จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยลูกชาย ๔ คน ได้แก่ นายเหล่าต๋า นายเหล่าต่าง นายเหล่าวู และนายเหล่าย่อ ได้มาตั้งบ้านเรือน และแพ้วถางพื้นที่ทำไร่ ทำนา ซึ่งในยุคต่อมาได้จัดตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้น นายเหล่าเปา(ลูกชายนายเหล่าต๋า)ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนาป่าแปกเป็นคนแรก ต่อมานาเหล่าเน้ง (ลูกพี่ลูกน้องกับนายเหล่าเปา) ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ต่อจากนายเหล่าเปา ผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๓ คือ นายเหล่าเจง แซ่เฒ่า(แสงสวนทวีศักดิ์) เป็นคนตระกูลอื่น และ ผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๔ คือ นายเหล่าเจ่ง ซึ่งเป็นลูกหลานของพ่อเฒ่าซัวย่ากลับมาดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง และผู้ใหญ่บ้านนาป่าแปกคนปัจจุบัน คือ นายจ่าเน้ง หวานซึ้ง ซึ่งเป็นลูกหลานพ่อเฒ่าซัวย่าเช่นกัน ต่อมา ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ชาวไทใหญ่ได้อพยพเข้ามาทำมาหากินในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งยุคนั้น ทางราชการ ได้ว่าจ้างชาวไทใหญ่อพยพเหล่านั้นให้แผ้วถางพื้นที่ป่าอุทยาน จึงทำให้ชาวไทใหญ่ได้เข้ามาในพื้นที่บ้านนาป่าแปก จำนวนมาก และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ขออนุญาตทางการ และผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นเพื่อตั้งชุมชน ชาวไทใหญ่ในพื้นที่บ้านนาป่าแปก ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ปลูกบ้านเรือนได้ บ้านนาป่าแปกจึงมีทั้งชาวม้งและชาวไทใหญ่ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสังเกตได้ว่า ถ้าเดินทางมุ่งหน้าสู่ชุมชนนาป่าแปก ชาวไทใหญ่จะตั้งครัวเรือน อยู่ทางด้านขวาของถนนสายหลัก ส่วนทางด้านซ้ายของถนนสายหลักจะเป็นบ้านเรือนของชาวม้ง