ข้อมูลชุมชน บ้านป๊อก

เดิมเมื่อประมาณ 200 ปี ชาวพื้นเมืองเผ่าลั๊วได้เข้ามาบุกเบิกพื้นที่อยู่ทำกินและอยู่อาศัย หลังจากนั้นได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น ต่อมามีคนเผ่าพื้นเมืองซึ่งอพยพมาจากบ้านป่างิ้ว ป่งฝาง อำเภอดอยสะเก็ด เข้ามาตั้งรากฐานอยู่ทำมาหากิน โดยประกอบอาชีพทำสวนเมี่ยง ปลูกข้าว และทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งได้อยู่อาศัยมาจนถึงในปัจจุบัน ในอดีตการคมนาคมมีความลำบากมาก ต้องใช้วิธีการเดินเท้า ม้าต่าง วัวต่าง เป็นพาหนะสำหรับการขนส่ง โดยชื่อของหมู่บ้านเรียกตามลักษณะของการรวมกลุ่มกันอยู่ของคนในหมู่บ้าน ที่อยู่เป็นกลุ่มป๊อก มีจำนวน 3 กลุ่ม คือป๊อกนอก ป๊อกกลาง ป๊อกใน ปัจจุบันอาชีพของคนในหมู่บ้าน ยังคงอาชีพดั้งเดิมเป็นหลักคือ การทำสวนเมี่ยง(ชา) ปัจจุบันหน่วยงานราชการในพื้นที่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรเพิ่มเติมคือ การปลูกกาแฟ การเลี้ยงผึ้ง การทำหมอนใบชา การเพาะเห็ดหอม การปลูกผักปลอดสารพิษ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่กลางหุบเขาของอำเภอแม่ออน ล้อมรอบด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำแม่ลาย ไหลหล่อเลี้ยงคนในอำเภอแม่ออน และจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ป่า มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความสูงมากกว่า 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเหมาะสมกับการปลูกชาเมี่ยง กาแฟอาราบิก้าคุณภาพดี ภายใต้การดูแลรักษาจากธรรมชาติ อาศัยอยู่กันอย่างเกื้อกูลทั้งชา กาแฟ คน ป่าไม้ สัตว์ป่า และลำธาร โดยไม่มีการบุกลุกทำลายธรรมชาติเหมือนที่เคยมี และไม่มีการเผาทำลายป่า ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้จากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่ ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพจนผ่านมาตรฐาน “ชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ” จากมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน) โดยมีเป้าหมายให้คนชุมชนอยู่ดีมีสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมกันสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ภายในหมู่บ้านนักท่องเที่ยวจะได้พบกับธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร อาหารการกินที่เรียบง่าย และยังมีโฮมสเตย์เล็ก ที่มีอยู่ไม่มาก แต่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ไม่มีสะดวดสบายมากนัก แต่ได้เห็นและสัมผัสกับความน่ารักของคนในชุมชน ได้ผ่อนคลายกับอากาศที่เย็นสบาย ได้เดินเที่ยวชมวิวต่างๆ ภายในหมู่บ้านได้เห็นหมอกตอนเช้า น้ำตกที่ไหลผ่านและไร่กาแฟที่มีอยู่รอบๆ ได้ชิมกาแฟสดจากไร่พร้อมได้ศึกษาถึงกระบวนการผลิตกว่าจะมาเป็นกาแฟสดที่เราได้ดื่มกัน ชุมชนบ้านป๊อกรอให้นักเที่ยวทุกท่านได้เข้าไปสัมผัสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในการใส่ใจชุมชน