ข้อมูลชุมชน ป่าตึง

เดิมทีบ้านป่าตึง อาศัยกันเป็นกระจัดกระจายเป็นย่อมฯบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านนับถือผีกัน หรือ ศาสนาดังเดิม ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 1953 มีบาทหลวง(missionary)จากประเทศอิตาลีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ และได้รวบรวมชาวบ้านเข้ามาอยู่รวมกันในหมู่บ้านแห่งเดียวคือ บ้านแม่มิงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้ขอแยกหมู่บ้านออกจากบ้านแม่มิงค์มาเป็นหมู่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 13 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมี นายปิโน พจนาธำรงพงศ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน