ข้อมูลชุมชน บ้านโพธิ์ประทับช้าง

“บ้านโพธิ์ประทับช้าง” “ดินแดนประวัติศาสตร์ยุคสมัยอยุธยาตอนปลาย สถานที่ประสูติพระเจ้าเสือแห่งอโยธยา”บ้านโพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 3 อยู่ในตำบลโพธิ์ประทับช้างและเขตการปกครองของอำเภอโพธิ์ประทับช้างมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำพิจิตรเก่า ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีระบบชลประทานโครงการบำรุงรักษาดงเศรษฐีและโครงการบำรุงรักษาท่าบัว บ้านโพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 2,975.00 ไร่ คิดเป็น 4.76 ตารางกิโลเมตร ประชาชนสวนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรทำสวน/ ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พืชที่มีความนิยมในการปลูกในพื้นที่นี้คือ “ส้มโอ” ซึ่งมีหลากหลายสายพันธ์ุและเป็นสินค้าที่มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจของชุมชนเป็นอย่างมาก เป็นสินค้าส่งออกและแปรรูปเป็นสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของอำเภอโพธิ์ประทับช้างและสายพันธ์ส้มโอที่นิยมปลูกก็อาทิเช่น ท่าข่อยซึ่งเป็นส้มโอประจำถิ่น ขาวแตงกวา ทองดี เพชรน้ำผึ้ง ทับทิมสยาม เป็นต้น