ข้อมูลชุมชน บ้านหัวฝาย

ชาวชนบท มีการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็นหลัก ทุกครัวเรือนจะมีที่ดินทำนา ทำไร่ ทำ สวน เลี้ยงสัตว์ นอกจากอาชีพทำนาแล้ว ก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูกฝ้าย เพื่อนา เส้น ไหมและฝ้ายมาทอเป็นผืนผ้าดัง คำกล่าวที่ว่า “ยามว่างจากนา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายจักสาน” ใน อดีตที่ผ่านมา การทอผ้าถือเป็นหน้าที่สำคัญของ ผู้หญิงชาวอีสาน เพราะจะต้องทอผ้าเพื่อใช้เป็น เครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจำวัน ผู้หญิงอีสานต้อง เรียนรู้และฝึกหัดการทอผ้ามาตั้งแต่เด็ก จน กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ดังคำผญาที่สอน สตรีชาวอีสานว่า “ทอหูกบ่เป็นแจ ทอแพรบ่ เป็นฝาต้อน เลี้ยงม่อนบ่ฮู้โตลุกโตนอน อย่าฟ้าววอนเอาผัว” การทอผ้าเพื่อใช้ใน ครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงอีสานจะต้อง เรียนรู้และฝึกหัด โดยเริ่มจากผู้เป็นแม่ ได้ถ่ายทอด ความรู้และเทคนิควิธีการทอผ้าให้ลูกหลาน สืบทอดกันมาไม่ขาดสาย ผ้าไหมที่ทอได้ นิยมสวมใส่ ไปทำบุญที่วัด หรือในงานพิธีและงานมงคลต่างๆ รวมทั้งเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน ติดต่อ/ประสานงาน นายวรวุฒิ คุ้มบุ่งค้า ผู้ใหญ่บ้าน โทร.089-8438302