แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

บ้านสองหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ มีระยะทางห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ ระยะทาง 13 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุรินทร์ 54 กิโลเมตร บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเนิน แต่พื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ลาดต่ำจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีสภาพเป็นแอ่งกระทะ จะประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี โดยมีพื้นที่ในการทำการเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน โดยยึดหลักเกษตรแบบพอเพียงประมาณ 70 % มีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ 5 % มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หมื่นศรี และ ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์