แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

หมู่บ้านตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ๖๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ - ทิศเหนือติดกับ บ้านโนนจารย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ - ทิศใต้ติดกับ บ้านจงเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ - ทิศตะวันออกติดกับ บ้านกระออม หมู่ที่ ๑ ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ - ทิศตะวันตกติดกับ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์