แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

เมื่อเดินทางมาถึงสาารถเดินเที่ยวชมภายในหมู่บ้านได้ หรือถ้ามาเป็นหมู่คณะก็มีรถนั่งนำเที่ยว