แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

ชมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมเด่นเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวเด่นภายในหมู่บ้านหัวนามีจำนวน ๗ แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ - พระประธานในอุโบสถวัดจำปา เป็นพระพุทธรูปเนื้อหินทราย ปางมารวิชัย มีนามว่าหลวงพ่อใหญ่ กรมศิลปากรมาสำรวจแล้วพบว่ามีอายุราว ๑,๔๐๐ ปี เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี หลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชน - พระธาตุกตัญญู สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย ดร. วิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ มีพุทธศิลป์คล้ายกับพระธาตุพนม ภายในประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ และพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจากวัดสระเกษราชวรมหาวิหาร ภายนอกองค์พระธาตุมีจิตรกรรมภาพหินทรายแสดงเรื่องราวพุทธประวัติและชาดกเพื่อแสดงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และวิถีชีวิตของชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดจำปา จัดแสดงขึ้นที่ศาลาเจ้าคุณปู่พระศรีจันทรคุณ ด้านในจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต เช่น เครื่องทอ อุปกรณ์การเกษตร เครื่องดักสัตว์ เครื่องจักสาน หัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและมรดกที่สำคัญของชุมชน - อุทยาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวัดจำปา ก่อตั้งขึ้นในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยการประกาศเขตอภัยทานเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ป่าชุมชนดงปู่ตา และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดแสดงแปลงสาธิตด้านการเกษตร การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ - ป่ายางนาเก่าแก่ชุมชนหัวนา เป็นป่าชุมชนที่มีต้นยางนาขนาด ๓-๕ คนโอบ ซึ่งมีอายุมากกว่า ๕๐๐ ปีจำนวนกว่า ๓๐๐ ต้น เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่กว่า ๒๒ ไร่ ที่ถูกส่งต่อเป็นมรดกให้ดูแลรักษาต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งมีศาลปู่ตา ซึ่งเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญของคนในชุมชน - นาบัวเงินล้าน เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทำการปลูกดอกบัวและเก็บฝักบัวไปขาย มีพื้นที่ประมาณ ๔ ไร่ แต่มีความสวยงามและเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดเมื่อได้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านหัวนา - เขื่อนหัวนา เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายนอกหมู่บ้านหัวนา แต่สามารถเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ เมื่อนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเดินทางมาที่หัวนาจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และเห็นกระชังปลา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรที่พึ่งพิงอยู่กับทรัพยากรน้ำในชุมชน