แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านที่น่าสนใจ ประกอบด้วย วัดศรีดอนมูล ศูนย์การเรียนรู้โอทอป , กลุ่มผักปลอดสารพิษ, วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน, กลุ่มทอผ้าน้ำมอญ และยุ้งข้าวโบราณ 200 ปี