แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

เส้นทางการท่องเที่ยวมีการกำหนดเส้นทางและเชื่อมโยงกับพื้นที่เป้าหมายอื่นๆโดยใช้รถรางคือ หมู่ 9 , 4 , 5 , 8 เพื่อให้การท่องเที่ยวครอบคลุมและประชาชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว