How To Go บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4

Google Map
1.จากศาลากลางมุ่งหน้าไป อ.เกษตรสมบูรณ์ ตาม ถนนหมายเลข 2037 2.ก่อนเข้า อ.เกษตรสมบูรณ์ ผ่าน ปั้ม ปตท. ถึง 3 แยก ป้อมตำรวจ เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 2366 ตรงไปทาง ต.บ้านเป้า ระยะทาง 1.4 กม. 3.สังเกตุป้าย "ล่องแพ แลคิ้ง" ด้า่นซ้ายมือ เลี้ยวซ้าย มุ่งหน้าตำบลโนนทอง เพื่อเดินทางไปบ้านบุ่งสิบสี่ ระยะทาง 15 กม.