How To Go ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสองหนอง

Google Map
เริ่มจากอำเภอเมืองสุรินทร์ บนถนนหมายเลข 226 หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ถนนหมายเลข 2167 ระยะทางประมาณ 56 กิโลกเมตร ก็ถึงชุมชนบ้านสองหนอง