How To Go ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบก

Google Map
เริ่มต้นจากอำเภอเมืองสุรินทร์ มุ่งหน้าสู่ถนนหมายเลข 226 ถึงอำเภอสำโรงทาบ ไปเส้นทางสำโรงทาบ-โนนนารายณ์ ประมาณ 12 กิโลเมตร ก็ถึงบ้านบก