How To Go บ้านบุเปือย

Google Map
การเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีเข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านบุเปือย เดินทางตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (อุบล – เดชอุดม) ต่อเส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมา ยเลข 2171 (เดชอุดม – น้ำยืน) ระยะทาง 103 กิโลเมตร บ้านบุเปือย ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอน้ำยืน อยู่ทิศใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี และห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำยืน ประมาณ 10 กิโลเมตร