How To Go บ้านม่วงขาว

Google Map
จากกรุงเทพเดินทางเส้นทางกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา จากนั้นเดินทางมาบนทางหลวงหมายเลข 304 ไปอำเภอพนมสารคาม เลยตัวอำเภอพนมไปประมาณ 8 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหมายเลข 319 ไปอำเภอศรีมโหสถ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร