How To Go บ้านเขาแดง

Google Map
โดยเครืองบิน สามารถลงที่สนามบินตรังหรือหาญใหญ่ จากนั้นเดินทางโดยรถรับจ้างประจำทาง หากมาโดยรถไฟสามารถเดินทางต่อด้วยรถรับจ้าง