How To Go หัวนา

Google Map
ออกเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษมายังบ้านหัวนา ระยะทางประมาณ 30 กม. โดยเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกกันทรารมย์ ข้ามทางรถไฟ และมาเลี้ยวขวาที่บ้านละทายเพื่อมุ่งหน้าไปยังบ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว (ระยะทาง 5 กม. จากบ้านละทาย)