How To Go น้ำพุงสามัคคี

Google Map
อยู่ทางทิศใต้ของ จ.สกลนคร จากอำเภอเมืองสกลนครเดินทางโดยรถยนต์ไปตามทางหลวงสายสกลนคร-นาแก 14 ก.ม. เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 12 ก.ม. ก็จะถึงบ้านน้ำพุงสามัคคี อำเภอเต่างอย