How To Go บ้านสลักคอก

Google Map
จากอำเภอเมืองไปยังท่าเรือเฟอรรี่ ไป อ.แหลม ประมาณ 20 กิโลเมตร นั่งเรือเฟอรรี่ ข้ามไปยังเกาะช้าง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วนั่งรถแท็กซี่ ไปยังบ้านสลักคอก 15 กิโลเมตร