How To Go บ้านนาป่าแปก

Google Map
ทางหลวง ๑๐๙๕ เส้นทางจากอำเภอเมือง-อำเภอปาย ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ทางหลวงชนบท มส.๔๐๐๑ แยกกุงไม้สัก ถึงบ้านนาป่าแปก ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร ระยะทางจากจังหวัด ๕๐ ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทาง ๑.๓๐ ชม. ระยะทางจากอำเภอเมือง ๕๐ ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทาง ๑.๓๐ ชม.