How To Go บ้านเขาหลัก

Google Map
เมื่่อท่านเดินทางสู่เมืองตรัง ด้วยเครื่องบิน รถไฟ หรือรถประจำทาง ท่านสามารถเดินทางโดยรถรับจ้าง ด้วยระยะทางเพียง 39 กิโลเมตร