How To Go ศรีดอนมูล

Google Map
จากตัวเมืองลำปาง ไปตามทางหลวงหมายเลข 1035 เส้นลำปาง - แจ้ห่ม ไปจนถึงประมาณกิโลเมตร ที่ 58 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1287 ซึ่งเป็นทางเข้าไปอำเภอเมืองปาน แล้วเลี้ยวขวาที่สามแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 1258 เส้นข่วงกอม - ปางแฟน ประมาณ 11 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานฯ ตามถนน สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท อีก 3 กิดลเมตร