How To Go บ้านเนินบรรพต

Google Map
มาจากกรงเทพฯ เส้นสุขุมวิท ผ่ำนพัทยา ถึงอำเภอสัตหีบ ผ่ำนสวนนงนุชไปไม่ไกล เจอแยกให้เลี้ยวขวาไปทางหาดบางเสร่ (ซอยเทศบาล 4) จากนั้นขับตรงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร