img

ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านอาม็อง จ.สุรินทร์

บ้านอาม็อง ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2455 หรือประมาณ 95 ปีมาแล้ว คนกลุ่มแรกที่เข้


img

ชุมชนบ้านลมทวน จ.สมุทรสงคราม

บ้านลมทวนเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ซึ่งเป็นสายน้ำห


img

โนนยาว จ.หนองบัวลำภู

หาดโนนยาว หรือ พัทยาสาม ตั้งอยู่บ้านโนนยาว ตำบลโคกใหญ่ เป็นหาดที่อยู่ริมทะเลสาบน


img

บ้านท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก

บ้านท่าโพธิ์ เป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตชนบทมีความเป็นอยู่แบบเอื้ออารี มีผลงานกิจกรรม


img

ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี บ้านพรรั้ง จ.ระนอง

บ้านพรรั้ง หมู ที่3ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง เดิมเป็นชุม