img

บ้านเขื่อนแก้ว ม.13 ต.กาบเชิง จ.สุรินทร์

บ้านเขื่อนแก้ว เป็นชุมชนที่มีบริเวณติดพื้นที่ชายแดนประเทศกัมพูชา โดยมีแหล่งท่องเ


img

พรพิบูลย์ จ.อุดรธานี

อำเภอพิบูลย์รักษ์ มีการทอผ้าพื้นเมืองมาเนิ่นนาน ในอดีตชาวบ้านจะปลูกฝ้าย เก็บป


img

ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี บ้านหาดทรายดำ จ.ระนอง

เกาะหาดทรายดำ เดิมมีชื่อว่า เกาะกั้ง ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวท้องถิ่นเรียกกันมาช้านาน


img

บ้านหาดทนง จ.อุทัยธานี

บ้านหาดทนงเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข “ มีต้นไม้ปกคลุมตลอดเส้


img

ห้วยบาง จ.สกลนคร

บ้านห้วยบางเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท วัฒนธรรม ภูไทกระป๋อง กินข้าวแลง แยงตะเ